Melanie Mosey

Y Tá

Melanie Mosey - Y Tá

Melanie trợ giúp bác sĩ bằng việc chăm sóc lâm sàng thực hành và chịu trách nhiệm về các thủ thuật và hoạt động dựa trên lâm sàng. Chị còn quản lý nghiên cứu và kiểm toán để tạo điều kiện nâng cao chất lượng dịch vụ và chăm sóc sức khỏe bệnh nhân.


Melanie là y tá hộ sinh lâm sàng và y tá nghiên cứu lâm sàng cho Trung Tâm Dịch Vụ Ung Thư Phụ Khoa Bang Tây Úc.

Đội Ngũ Của Chúng Tôi / Đội Ngũ Y Tá